วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

กรกฎาคม 12, 2018 11:54 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

1

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจร โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และประเด็นอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญผู้แทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาให้ข้อมูล

ผลการพิจารณา

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะนำเผยแพร่
ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น
การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค  การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการ การฟื้นฟูสภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่
การจัดการฝึกอบรม Caregiver (ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) การจัดการฝึกอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชนกลุ่มวัยสูงอายุ การจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครครอบครัวดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว (อสค.)  ทั้งนี้
เป้าหมายในการดำเนินการ  ในระยะต่อไป จะมีการพัฒนาและจัดระบบ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชนดูแลผู้สูงอายุ เป้าหมาย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ คน (ตำบลละ ๔๕ คน) ส่งเสริมให้ อสม. มีความรอบรู้ และส่งเสริมป้องกันโรคสำคัญที่เกิดกับผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ อสม. เป็นผู้ฝึกสอน อสค. ในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว  ตลอดจนการประสานงานและทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวและเครือข่ายอื่น ๆ2 3 4

 

|  87 views

Leave a Comment

*

scroll to top