วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดสัมมนาเพื่อร่าง พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. …. และหาแนวทางส่งเสริมการอาชีวศึกษา

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดสัมมนาเพื่อร่าง พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. …. และหาแนวทางส่งเสริมการอาชีวศึกษา

กรกฎาคม 12, 2018 1:21 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

กมธ.ศึกษา 12ก.ค.61_๑๘๐๗๑๒_0001

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธานการประชุม
มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • พิจารณากรอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ….

นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ เลขานุการคณะกรรมาธิการ และประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. …. กล่าวว่า ตามที่คณะทำงานได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งในส่วนของบันทึกหลักการและเหตุผล บทนิยาม บทรักษาการ รวมถึงบทบัญญัติและอำนาจหน้าที่ของบุคคล องค์คณะบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารองค์กร และมีแนวคิดในการจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยในเบื้องต้นได้พิจารณากำหนดวันและเวลาการจัดการสัมมนาขึ้นในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ส่วนรูปแบบการการจัดสัมมนา วิทยากรผู้นำการสัมมนาและรายละเอียดอื่นที่จะพิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้  ยังมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพิ่มเติม เพื่อให้ความเห็นในข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ ให้มีความรอบคอบและชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย

  • พิจารณาความคืบหน้าในการประสานงานและ (ร่าง) กำหนดการเดินทางไปประชุมทวิภาคีของคณะกรรมาธิการ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

    นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานงานการเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการได้พิจารณาและมีมติในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีด้านการศึกษา ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้มีการประสานงานและหารือความร่วมมือในการเดินทางเป็นการเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประสานงานในส่วนของหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคาดว่าจะเรียบร้อยในเร็ววันนี้ ดังนั้น หากกรรมาธิการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการท่านใดสนใจและจะร่วมเดินทางไปประชุมทวิภาคีเพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป

  • พิจารณากำหนดกรอบแนวทางการดำเนินภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา

    รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา  กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมาธิการได้ดำเนินภารกิจมาระยะหนึ่งและได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปแล้วหลายเรื่อง โดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการเดินหน้าไปตามกรอบและดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ จึงเห็นควรต้องเร่งรัดการดำเนินการและการพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งในส่วนของรายงานการพิจารณาศึกษาที่อยู่ระหว่างพิจารณาศึกษา จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
(๑) “การพัฒนาหลักสูตร : การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเน้นฐานสมรรถนะ ที่ทำให้อาชีวศึกษาไทยมีคุณภาพ”
(๒) “กระบวนการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนไทยตัดสินใจเรียนอาชีวศึกษา”
(๓) “แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร” และ
(๔) “แนวทางและมาตรการในการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0”
ในส่วนของการศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ (ณ จังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา) พื้นที่ภาคกลาง (ณ จังหวัดลพบุรี) และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ บริษัทในเครือสมบูรณ์กรุ๊ป จังหวัดระยอง และพื้นที่อื่น การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาทุกประเภทวิชาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการศึกษา (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ) รวมทั้งการขออนุเคราะห์ข้อมูลเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ และการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ และฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

 Microsoft Word - ข่าว กมธ. ฉบับที่ 3

 

 

 

 

 

|  118 views

Leave a Comment

*

scroll to top