วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » ประธาน สนช. แถลงข่าวผลการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ประธาน สนช. แถลงข่าวผลการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

กรกฎาคม 12, 2018 5:47 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวถึงผลการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้ง ๕ ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายอิทธิพร บุญประคอง นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี และนายปกรณ์ มหรรณพ เพื่อให้ลาออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) (๒๒) และ (๒๓) อันได้แก่ ข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งในห้างหุ้นส่วนธุรกิจ และผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ โดยจะต้องแสดงหลักฐานการลาออกต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับความเห็นชอบ คือ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากนั้น จึงจะจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งแล้วแจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งต่อไป

สำหรับตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งที่ยังว่างอีก ๒ ตำแหน่งนั้น จะแจ้งไปยังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อดำเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบต่อไป

หมายเหตุ

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ให้ความเห็นชอบ ๑๗๘ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๓ เสียง
๒. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ให้ความเห็นชอบ ๓ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๑๙๓ เสียง ไม่ออกเสียง ๕ เสียง
๓. นายอิทธิพร บุญประคอง ให้ความเห็นชอบ ๑๘๖ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๕ เสียง
๔. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ให้ความเห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๑๖๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๕ เสียง
๕. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ให้ความเห็นชอบ ๑๘๔ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่ออกเสียง ๕ เสียง
๖. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ให้ความเห็นชอบ ๑๘๔ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่ออกเสียง ๖ เสียง
๗. นายปกรณ์ มหรรณพ ให้ความเห็นชอบ ๑๘๕ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๖ เสียง
ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายอิทธิพร บุญประคอง
นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี และนายปกรณ์ มหรรณพ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปัจจุบันมีจำนวน ๒๔๖ คน คะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ น้อยกว่า ๑๒๓ คะแนน) จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ขณะที่ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล และนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงถือว่าไม่ได้รับ
ความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

DSC_1094 DSC_1119 DSC_1128

|  1,278 views

Leave a Comment

*

scroll to top