วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

กรกฎาคม 16, 2018 5:58 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต ๑๒) ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานอนุกรรมการ พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ร่วมประชุมหารือกับนายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยังยืนหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๒๑ หมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการทั้งหมดจำนวน ๔๙๓ โครงการ ประกอบด้วย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า/น้ำ) จำนวน ๔๒๙ โครงการ (คิดเป็น ๘๗.๐๑) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒๓ โครงการ (คิดเป็น ๔.๖๖) ด้านการสร้างอาชีพและเสริมรายได้ จำนวน ๑๖ โครงการ
(คิดเป็น ๓.๒๔) ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๓ โครงการ (คิดเป็น ๐.๖๐) โครงการอื่น ๆ จำนวน ๒๒ โครงการ
(คิดเป็น ๔.๔๖)

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานยังพบปัญหาอุปสรรคเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความห่างไกลและทุรกันดารส่งผลให้การเดินทางลงพื้นที่พบประชาชนมีความยากลำบาก จำนวนเจ้าหน้ามีไม่เพียงพอ สำหรับปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการได้รับการแก้ไข อาทิ ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ถนนหนทาง ไฟฟ้า เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ถั่วเหลือง และกระเทียมตกต่ำ ทางจังหวัดได้มีการแก้ไขเบื้องต้นโดยการนำไปขายนอกพื้นที่แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด
๒. โครงการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีจำนวนผู้มาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ คน มารับบัตรแล้ว ๗๔,๐๐๐ คน ยังไม่มารับบัตร ๖๒๗ คน (ไม่ได้อยู่ในพื้นที่/เสียชีวิต) โดยมีผู้มาลงทะเบียน
เพิ่มเติมในระยะที่ ๒ ประกอบด้วย ผู้พิการ จำนวน ๖๐๕ คน ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๑๙๙ คน ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๑๕ คน สำหรับปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ปัญหาร้านธงฟ้ามีสินค้าไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนทางจังหวัดได้มีการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทำร้านค้าธงฟ้าเคลื่อนที่ เพื่อให้แก้ไขปัญหาสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้มีบัตร

๓. โครงการไทยนิยมยั่งยืนสู่ชุมชนท่องเที่ยว 0TOP นวัตวิถี ได้มีการคัดเลือกชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการและจัดฝึกอบรมการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณฯ จำนวน ๖๖,๓๙๐,๐๐๐ บาท โดยมีกระบวนการสร้างรายได้ คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมรายได้ชุมชนท่องเที่ยว โดยปัญหาที่พบ คือ โครงการต่าง ๆ จะมีการดำเนินการในช่วงฤดูฝนทำให้ผู้เข้ารับการอบรมอาจไม่ครบตามที่กำหนดไว้ตามแผน และการเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความยากลำบาก

ทั้งนี้ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี โดยได้มีดำเนินการภายใต้โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน เพื่อติดตาม
การดำเนินงานในระดับหมู่บ้าน อำเภอ รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินการ โอกาสนี้ ขอชื่นชมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้ร่วมมือกันทำงานและขับเคลื่อนทำให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อาทิ แบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้านและตำบล ข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากบางปัญหาได้ดำเนินการแก้ไขแล้วแต่ประชาชนในพื้นที่ไม่ทราบ
๒. งบประมาณที่ได้รับควรนำไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
๓. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโครงการพระราชดำริมากมากและเป็นจังหวัดที่เหมาะแก่การปลูกไม้สัก จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และแนะนำประชาชนให้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

S__12935307 S__12935311 S__12935312 S__12935320

|  139 views

Leave a Comment

*

scroll to top