วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑

กรกฎาคม 20, 2018 4:26 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ

     –    รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     –    ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับ

๓.  ที่ประชุมมีมติให้ยกเรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมของวันพรุ่งนี้ คือ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อนในวันนี้เป็นเรื่องด่วนที่ ๒ จากนั้น ให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระของวันนี้ ขึ้นมาพิจารณาต่อตามลำดับ ตามข้อบังคับ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๘ และข้อ ๔๐(๒)

     เรื่องด่วนที่ ๒  ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ดังนี้

     ๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน (เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นควรให้ขยายเวลาการพิจารณา  ๖๐ วัน ดังนั้น ที่ประชุมสภาจึงลงมติให้ขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๓)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๔)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๘ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ครั้งที่ ๘ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๕)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๔.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ

     ๑)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน” คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานและมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว

     ๒)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีข้อมูล (Data Science and  Technology) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชนพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานและมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว

๕.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา คือ

      –  รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)

      ผลการพิจารณา

      –   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๒๐ นาฬิกา

|  618 views

Leave a Comment

*

scroll to top