วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

กรกฎาคม 20, 2018 4:41 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ad3

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พักของ
ผู้ประกอบการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และการดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และบริบทการท่องเที่ยวของพื้นที่ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดเลย พร้อมกันนี้ได้นำเสนอ (ร่าง) รายงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบกรณีมีผู้บุกรุกชายหาดและทะเล และก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าในพื้นที่บริเวณอ่าวบ้านแหลม
หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนคณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ได้ขออนุมัติเดินทางไปศึกษา
ดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันอังคารที่ ๒๑ – วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเล ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแก้ปัญหาประมงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือภาคที่ ๑ และภาคที่ ๓

จากนั้น พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ได้หารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็น
การบูรณาการการทางานของภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ยังไม่เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง และเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานของระบบราชการไทย ด้านพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ กรรมาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้ไปเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ถือเป็นประเด็นใหญ่ที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ ซึ่งมองว่า แนวทางการแก้ไขควรเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจน และควรใช้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ในการกำกับดูแล เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ได้รับ

ขณะที่ พลเอก สุชาติ หนองบัว โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบบูรณาการของแต่ละหน่วยงานว่า ทุกครั้งที่มีการเสนอของบประมาณจะมีการวางแผน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนเป็นระบบ แต่หากดูในรายละเอียด ผู้ปฏิบัติงานกลับไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงทำให้ทุกวันนี้จึงยังไม่เกิดการบูรณาการในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันว่า ทุกหน่วยงานต่างปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด ในลักษณะต่างคนต่างทำ จึงทำให้ขาด
หน่วยงานหลักที่จะเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลปัญหานี้โดยตรง นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมาธิการ ยังได้ฝากถึงการพิจารณาประเด็นข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามายังคณะกรรมาธิการว่า ขอให้ทุกฝ่ายพิจารณาด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม โดยจะต้องนึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก

ad1 ad2 ad4 ad5 ad6

|  193 views

Leave a Comment

*

scroll to top