วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » โฆษก วิป สนช. แถลงถึงรายละเอียดการประชุม สนช. วันที่ ๒-๓ สิงหาคม นี้

โฆษก วิป สนช. แถลงถึงรายละเอียดการประชุม สนช. วันที่ ๒-๓ สิงหาคม นี้

กรกฎาคม 31, 2018 7:46 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. ว่าในวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะมีการขอให้ สนช. มีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑๐๓ วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐๔ วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑๐๕ วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และบันทึกการประชุมลับมาก จำนวน ๑ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑๐๖ วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากนั้น จะมีการขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จำนวน ๑ ฉบับ ออกไปอีก ๙๐ วัน คือ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….
สำหรับในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีรายงานการพิจารณาศึกษาที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง คือ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา และแผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล
โฆษกวิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุมวิป สนช. ได้เชิญนายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชี้แจงในประเด็นการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ผ่านความเห็นชอบ ๕ ท่านว่าสามารถที่จะเลือกประธาน กกต. ตามมาตรา ๑๒ วรรค ๙ ได้หรือไม่ ซึ่งนายอุดม รัฐอมฤต อ้างถึงมาตราที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๑๒ วรรค ๙ นั่นก็คือ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๑๗ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐๖ ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเอง ให้คนหนึ่งเป็นประธาน แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบ ๙ คน และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ และตามมาตรา ๒๑๗ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ นอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ที่จะดำเนินการสรรหา เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา โดยให้นำความในมาตรา ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ และ ๒๐๖ มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรค ๑ โดยอนุโลม เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่งเพื่อเลือกกันเอง ให้คนหนึ่งเป็นประธาน แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ที่ประชุม วิป สนช. จึงสรุปให้คณะกรรมการสรรหาเชิญ กกต. ทั้ง ๕ ท่านประชุมเพื่อเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน กกต. แล้วประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะเป็นผู้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

1533040402030 1533040397995 1533040391809 1533040386570

|  242 views

Leave a Comment

*

scroll to top