วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว

โฆษก กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว

สิงหาคม 2, 2018 1:01 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๙ กระทรวง ขณะนี้ กำลังพิจารณางบประมาณหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี องค์กรอิสระ และหน่วยงานของศาล ในส่วนของรัฐสภาได้มีการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยภาพรวมการปรับลดลงจำนวนประมาณ ๑๗,๒๒๖ ล้านบาท
สำหรับแผนการดำเนินการของคณะ กมธ. ดังนี้
๑. วันที่ ๗ สิงหาคม พิจารณางบประมาณของส่วนราชการแล้วเสร็จ
๒. วันที่ ๑๔ สิงหาคม (เช้า) คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญรายงานผลการพิจารณา จากนั้นในช่วงบ่าย คณะ กมธ. จะพิจารณารายการแปรญัตติเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๓. วันที่ ๑๕ สิงหาคม พิจารณาในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้รับงบประมาณ
๔. วันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
๕. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ตรวจรายงานของคณะกรรมาธิการ
๖. วันที่ ๒๔ สิงหาคม นำเสนอรายงานต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๗. วันที่ ๓๐ สิงหาคม เสนอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
ทั้งนี้ การดำเนินงานของคณะกมธ. เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ สำหรับข้อสังเกตต่าง ๆ จะจัดทำเป็นบทสรุปผู้บริหารส่งไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

DSC_5841 DSC_5847

|  152 views

Leave a Comment

*

scroll to top