วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. บริหารราชการแผ่นดินฯ ประชุมพิจารณากำหนดการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี

กมธ. บริหารราชการแผ่นดินฯ ประชุมพิจารณากำหนดการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี

สิงหาคม 6, 2018 10:45 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

บร5

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแผนโครงการและกำหนดการศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยที่ประชุมจะเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี เพื่อหารือกับผู้บริหารจังหวัด และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมถึงประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

บร6

จากนั้นเป็นการหารือเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีและการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาจัดทำความเห็นและ ข้อสังเกตต่อรายงานดังกล่าว นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสิทธิประโยชน์ของเงินบำเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาระบบราชการ จัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บร1

บร2

โดยที่ประชุมเห็นว่าประเด็นสิทธิประโยชน์ของเงินบำเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ควรดูที่กลุ่มข้าราชการบำนาญที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ได้รับบำนาญรายเดือนน้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ดังนั้น การจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ ควรอ้างอิงจากกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ ที่ได้รับมอบหมาย กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็น พร้อมจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้ครอบคลุมครบ ทุกมิติมากที่สุด

บร3

บร4

|  191 views

Leave a Comment

*

scroll to top