วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุมสัปดาห์นี้ ๙-๑๐ ส.ค. ๖๑

โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุมสัปดาห์นี้ ๙-๑๐ ส.ค. ๖๑

สิงหาคม 8, 2018 9:01 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม จะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดยจะมีการรับทราบผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง จากนั้น จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕ ของความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และมีการพิจารณาขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. ออกไปอีก ๖๐ วัน นอกจากนี้ จะมีการรับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำหรับในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะมีกระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรี จากนั้น จะมีการรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน ที่คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ทั้งนี้ ที่ประชุมวิป สนช. ได้มีการพิจารณากฎหมาย จำนวน ๑ ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฐานะหรือการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และกำหนดให้มีผู้ตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

1533650990452 1533650988193 1533650985831

|  303 views

Leave a Comment

*

scroll to top