วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะอนุ กมธ. การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของเงินบำเหน็จบำนาญตกทอด

คณะอนุ กมธ. การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของเงินบำเหน็จบำนาญตกทอด

สิงหาคม 8, 2018 12:13 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของเงินบำเหน็จบำนาญตกทอด ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นายนิคม เกิดขันหมาก อนุกรรมาธิการ ได้สรุปประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินต่อที่ประชุม อาทิ การเสนอให้กรมบัญชีกลาง จัดทำฐานข้อมูลของผู้รับบำนาญ และควรมีการจัดกลุ่มผู้ที่ได้รับบำนาญอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การช่วยเหลือเหมาะสมกับผู้รับบำนาญแต่ละกลุ่ม, การปรับเรื่องของการคิดคำนวณเงินบำนาญให้สอดคล้องกับยุคสมัย และ สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป, เงินบำเหน็จตกทอดเป็นสิทธิของทายาทผู้ได้รับบ ำนาญซึ่งจะได้รับหลังจากผู้รับบำนาญเสียชีวิตแล้ว ดังนั้น จึงไม่ใช่สิทธิของผู้รับบำนาญในการรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ

ข1

อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นว่า ควรสรุปประเด็นข้อเสนอแนะให้เหลือ ๓ ประเด็นหลัก ๆ โดยยึดเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเป็นหลัก ทั้งนี้ หากรัฐบาลจะพิจารณาให้การสนับสนุนตามคำร้องของผู้ร้องขอควรมีการกำหนดเป็นนโยบายและออกกฎกระทรวงมารองรับ ส่วนประเด็นที่ผู้ร้องขอให้จ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ ครั้งที่ ๓ เมื่ออายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ เพราะมีความจำเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย ที่จะต้องนำมารักษาอาการเจ็บป่วย และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลประโยชน์จะเกิดกับกลุ่มผู้รับบำนาญ สูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ที่ได้รับบำนาญต่ำกว่า ๒๖2๖๖๙ บาท จะไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพ ครั้งที่ ๓ ตามที่ร้องขอ ขณะเดียวกันควรช่วยเหลือกลุ่มข้าราชการบำนาญที่มีบำนาญน้อย เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ ทั้งนี้ ประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ของเงินบำเหน็จบำนาญตกทอด ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ จะต้องสรุปรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอย่างรอบด้าน ก่อนส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบต่อไป

ข2

ข3

ข4

|  375 views

Leave a Comment

*

scroll to top