วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑

สิงหาคม 9, 2018 10:20 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ในการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน และการรับแจ้ง รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับคู่มือสำหรับประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีการให้บริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่
ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าวในกรณีใด ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการพิจารณา
กรณีการดำเนินงานของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่การเข้ารับบริการคัดกรองโรคจนถึงกระบวนการจ่ายค่ารักษาพยาบาลถือเป็นงานบริการประชาชนโดยทั่วไป ไม่มีงานส่วนใดเกี่ยวข้องกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่อย่างใด การดำเนินการเรื่องระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจะอยู่ภายใต้บังคับของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานราชการที่มีการให้บริการประชาชนต้องแจ้งขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานประกาศให้ประชาชนได้ทราบอย่างเปิดเผย
ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีการแจ้งขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ไว้ โดยเป็นข้อตกลงการให้บริการ ซึ่ง ก.พ.ร. เคยกำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
 ส่วนกรณีการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลหรือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น อาทิ สปสช. ซึ่งได้จัดทำคู่มือตาม
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ คู่มือการลงทะเบียนเลือกหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้น การดำเนินงานในการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ไม่มีงานส่วนใดเกี่ยวข้องกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวแต่อย่างใด

 

210870 210882 210883 210895

|  251 views

Leave a Comment

*

scroll to top