วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑

สิงหาคม 9, 2018 10:33 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

รุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมครั้งที่ 48_2561

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

     –    รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

๒.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามลำดับ ดังนี้

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่                   

     –    ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ดังนี้ 

     บันทึกการประชุมลับ จำนวน ๓ ครั้ง คือ

     ครั้งที่ ๑๐๓ วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

     ครั้งที่ ๑๐๔ วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

     ครั้งที่ ๑๐๕ วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ

     บันทึกการประชุมลับมาก จำนวน ๑ ครั้ง คือ 

     ครั้งที่ ๑๐๖ วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับ จำนวน ๓ ครั้ง และบันทึกการประชุมลับมาก
จำนวน ๑ ครั้ง ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

         ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๙๐ วัน

๓. เรื่องที่

๔.  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

     ๑)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานและมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว

     ๒)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว       

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานและมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว

     ๓)  รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓ เรื่อง คือ เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องด่วนที่ ๒ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเรื่องด่วนที่ ๓ เลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

      ผลการพิจารณา

      –   ที่ประชุมมีมติไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเสนอ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา

|  543 views

Leave a Comment

*

scroll to top