วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาและการกีฬา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ….”

กมธ. การศึกษาและการกีฬา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ….”

สิงหาคม 9, 2018 3:59 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓-๒๑๖
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็น เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ….” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ และมีนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวรายงาน

นายตวง อันทะไชย กล่าวว่า ปัจจุบันแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม แต่กิจการลูกเสือกลับไม่ได้รับความนิยมและให้ความสำคัญเท่าที่ควร โดยมีสาเหตุเกิดจากปัจจัยหลายด้านส่งผลให้ไม่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัญหาสำคัญต่อการดำเนินการจัดกิจการลูกเสือ ได้แก่ ปัญหาโครงสร้างกิจการลูกเสือทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปัญหาด้านการบริหารกิจการของสำนักงานลูกเสือ ปัญหาด้านการต่างประเทศ และด้านการงบประมาณและการหารายได้ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่แต่จะให้เด็กและเยาวชนเท่านั้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา จึงเห็นสมควรจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการลูกเสือทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. …. ให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อให้ลูกเสือไทยเป็นภาคีลูกเสือโลกต่อไป
ในการนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้กล่าวว่า กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจการที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิดทั่วโลกว่าเป็นกิจการที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนที่มีประสิทธิภาพที่สุด มีสมาชิกกว่า ๑๖๕ ประเทศ โดยกิจการลูกเสือในประเทศไทยเป็นกิจการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระบรมราชโองการจัดตั้งกิจการลูกเสือขึ้น เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในยามประเทศชาติเกิดศึกสงครามและบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ และในปัจจุบันกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่ดีและถือได้ว่ามีส่วนช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการให้เดินหน้าไปอย่างมีขั้นตอนตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การเปิดเวทีเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกเสือได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลสะท้อนปัญหาอุปสรรค รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาศึกษามาสรุปผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนากิจการลูกเสือไทยในอนาคต

DSC_3079 DSC_3086 DSC_3118 - Copy DSC_3130 DSC_3162 - Copy

|  672 views

Leave a Comment

*

scroll to top