วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๑

สิงหาคม 10, 2018 2:18 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๕๐_๒๕๖๑

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑)  รับทราบผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง

๒)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗

๓)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง
การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี้

๑)  ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ และ

๒)  ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

–   ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕ ของความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา

–   ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕ ของความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย

๔.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ดังนี้

       ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก
๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

–   ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน

๕.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้

–   รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒)

     ผลการพิจารณา

–   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เรียบร้อยแล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๕ นาฬิกา

|  513 views

Leave a Comment

*

scroll to top