วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

สิงหาคม 10, 2018 2:25 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา

๑. ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ดังนี้

    –  กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม 

๒. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

    –  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา   

    –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

๓.  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้                                                        

    –  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน
คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา   

    –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานและมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว

๔.  เรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้                             

    –  รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘)

    ผลการพิจารณา

    – ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

๕. เรื่องอื่น ๆ ดังนี้

    –  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ….  (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

    ผลการพิจารณา   

    –  ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๕๕ นาฬิกา

|  624 views

Leave a Comment

*

scroll to top