วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑

สิงหาคม 17, 2018 2:30 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพุธที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดย พลเอก โปฎก  บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ได้มีการประชุมเพื่อ พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ในบทที่ ๔ ผลการพิจารณาศึกษา ประเด็นบริบทพื้นที่เขตเมือง โดยมีการปรับปรุงถ้อยคำให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

การดำเนินงานระบบการแพทย์ปฐมภูมิในบริบทพื้นที่แบบเขตเมือง ปัจจุบันถือว่า เป็นรูปแบบที่มีการขยายผลการดำเนินงานมากที่สุด เนื่องจากในหลายจังหวัดมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมสามารถค้นพบความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบงานบริการให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดระบบสุขภาพที่ยึดโยงกับบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยประชาชนมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการจัดให้มีบริการในรูปแบบ “ศูนย์บริการทางการแพทย์ของชุมชน” โดยมีอาสาสมัครชุมชน เครือข่ายชุมชน ผู้นำชุมชน หรือแม้แต่การจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาเพื่อชดเชยบุคลากรทางสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชน นอกจากนั้นหน่วยงานในพื้นที่เขตเมืองจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ คือ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการทางการแพทย์ขององค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นบางแห่ง และมีหน่วยบริการทางการแพทย์ของภาคเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน
คลินิกต่าง ๆ และร้านยา

cacf9ec88ce3351583232249fd262da31_18232473_๑๘๐๘๑๗_0002 (1) cacf9ec88ce3351583232249fd262da31_18232473_๑๘๐๘๑๗_0002 cacf9ec88ce3351583232249fd262da31_18232473_๑๘๐๘๑๗_0004 cacf9ec88ce3351583232249fd262da31_18232473_๑๘๐๘๑๗_0008

 

|  182 views

Leave a Comment

*

scroll to top