วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

สิงหาคม 17, 2018 5:02 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

bb1
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ได้พิจารณาขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดระนอง

๒. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
๒.๑ พิจารณาขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ระหว่างวันที่
๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเลย

๒.๒ ขออนุมัติการจัดสัมมนา เรื่อง
๑) การแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ของรัฐทุกประเภท
๓) การหยุดยั้งทำลายทรัพยากรป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
ณ อาคารรัฐสภา ๒

๓. คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ได้พิจารณา ๓ เรื่อง ดังนี้
๓.๑ ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีสาเหตุการตายของปลากระเบนราหู โดยพิจารณาประเด็นปัญหาการดำเนินคดีแพ่งสิ่งแวดล้อม และปัญหาการดำเนินคดีอาญาสิ่งแวดล้อม
๓.๒ ขออนุมัติหลักการในเดินทางไปศึกษาดูงาน ดังนี้
๑) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตพลาสติกของบริษัท ลีลาโพลี จำกัด และการจัดการขยะของจังหวัดสมุทรสาคร
๒) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการขยะหนองแขมของกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความคืบหน้า
การดำเนินการของกรุงเทพมหานคร

๔) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะของอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geoparks) เพื่อศึกษาระบบการจัดการขยะ และกำหนดแนวทางการจัดการขยะในอนาคต
๓.๓ ขออนุมัติหลักการในการจัดเสวนา เรื่อง “ร่างปรับปรุง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมฯ มีเขี้ยวเล็บอะไรใหม่..?!”
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๕๐ คน ณ สถานที่เอกชน

|  188 views

Leave a Comment

*

scroll to top