วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

สิงหาคม 17, 2018 5:09 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุม โดยได้มีการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงาน ปปง. จัดทำขึ้นตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีดังกล่าว
พร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็น ข้อสังเกต และตั้งประเด็นซักถามในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับรายงานประจำปีดังกล่าว
เพื่อแถลงความเห็นและข้อสังเกตหรือตั้งประเด็นซักถามในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
bb1 bb2 bb3

|  213 views

Leave a Comment

*

scroll to top