วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๑

สิงหาคม 20, 2018 3:50 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

๑) ให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

ผลการพิจารณา   
– ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

๒) ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

๓) ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๔) ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายมงคลัตถ์  พุกะนัดด์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๖,๐๔๗ คนเป็นผู้เสนอ

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  ทั้ง ๓ ฉบับ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทำนองเดียวกัน ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้พิจารณาไปพร้อมกัน แต่จะลงมติรับหลักการหรือ
ไม่รับหลักการทีละฉบับ

ผลการพิจารณา
–    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ แห่งร่างพระราชบัญญัติที่สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แต่ละฉบับไว้พิจารณา และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สหกรณ์ ทั้ง ๓ ฉบับ จำนวน ๒๔ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ และมีมติให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เป็นหลักในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

๒. ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา คือ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

๓. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ คือ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการพิจารณา   
– ที่ประชุมมีมติตั้งนายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

|  721 views

Leave a Comment

*

scroll to top