วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน จัดเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน : ปัญหา อุปสรรค และการบูรณาการ”

กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน จัดเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน : ปัญหา อุปสรรค และการบูรณาการ”

สิงหาคม 21, 2018 4:47 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน : ปัญหา อุปสรรค และการบูรณาการ” โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานเปิดการเสวนา และนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ กล่าวรายงาน
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาครั้งนี้ว่า จากจุดเริ่มต้นการค้าชายแดนได้มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางที่เคยใช้อยู่แต่เดิม เมื่อครั้งยังไม่ได้แบ่งเขตแดนหรืออาณาเขตที่เรียกกันว่า “ช่องทางการค้าตามธรรมชาติ” หรือที่เรียกว่า “จุดผ่อนปรนการค้า” ในปัจจุบันเมื่อเส้นทางการคมนาคมขนส่งสะดวกมากขึ้นจึงได้มีการขยายพื้นที่กว้างขึ้นเชื่อมโยงจากจุดชายแดนสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศคู่ค้าที่มีเขตแดนติดต่อกัน จากการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการค้าชายแดนและการเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมาธิการที่ผ่านมา พบว่า หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ส่งเสริมการค้าชายแดนมีหน่วยงานและมีบทบาท อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันซึ่งบางครั้งอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ไม่สอดคล้องกัน รวมถึงปัญหาการด้านตีความและการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ จากการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน รวมถึงมีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้ในการกำกับดูแลจึงทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการค้าชายแดนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคเอกชนกับภาคเอกชนด้วยกันเอง
ด้าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กล่าวว่า จากการพิจารณาศึกษาและดูงานของคณะกรรมาธิการ พบว่า ด่านศุลกากรบางด่านมีปริมาณการนำเข้า-ส่งออกสูง และมีมาตรการกำกับดูแลตลอดจนการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรหรือสินค้าชุมชนแต่บางแห่งยังพบปัญหาเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลในหลายเรื่อง เช่น การตรวจสอบการนำเข้า การจัดเก็บสถิติ หรือการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรซึ่งยังต้องมีการส่งเสริม สนับสนุนเป็นอย่างมาก อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนมีจำนวนมาก เช่น พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเป็นการหารือกันและนำไปสู่การบูรณาการการทำงานของ
หน่วยงานภาครัฐร่วมกันนั้น จึงเห็นควรจัดสัมมนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการค้าชายแดน รวมทั้ง บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้าชายแดน

S__8716771 S__8716772 S__8716773 S__8716774

|  148 views

Leave a Comment

*

scroll to top