วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษกวิป สนช. แถลงถึงการประชุม สนช. วันพฤหัสบดีที่ ๖ และศุกร์ที่ ๗ ก.ย. ๖๑

โฆษกวิป สนช. แถลงถึงการประชุม สนช. วันพฤหัสบดีที่ ๖ และศุกร์ที่ ๗ ก.ย. ๖๑

กันยายน 5, 2018 2:17 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน จะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดยจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากนั้น จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ออกไปอีก ๓๐ วัน จำนวน ๕ ฉบับ คือ ๑. ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๒. ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๓. ร่าง พ.ร.บ. เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ๔. ร่าง พ.ร.บ. เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. และ ๕. ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
สำหรับในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จากนั้น จะมีการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ทั้งนี้ ที่ประชุมวิป สนช. ได้มีการพิจารณากฎหมาย จำนวน ๑ ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ. การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …. ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นการจัดสวัสดิการให้แก้ประชาชนที่มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

DSC_1394 DSC_1412 DSC_1413

|  299 views

Leave a Comment

*

scroll to top