วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน

กันยายน 10, 2018 5:25 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) ประกอบด้วย พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ลงพื้นพบติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังนี้

– จุดที่ ๑ เวลา ๐๘.๕๐ นาฬิกา ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับหมู่บ้าน จำนวน ๓๕ หมู่บ้าน และภาคเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ สวนหมอกคำ รีสอร์ท โดยมี พัฒนาการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผาบ่อง และส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากแผนพัฒนางานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชนโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วงเงินงบประมาณ ๖๖,๓๙๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๕ หมู่บ้าน จำนวน ๒๓ ตำบล จำนวน ๗ อำเภอ มีผลิตภัณฑ์ OTOP ๓๕๐ ผลิตภัณฑ์ (หมู่บ้านละ ๑๐ ผลิตภัณฑ์)

– จุดที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พิพิธภัณฑ์บ้านไทใหญ่/รอยพระพุทธบาท กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ ต่ากีญะ ปวาเกอะญอ ชมการสาธิตการคั่วถั่วลายเสือจากกลุ่มบ้านถั่ว
และการหีบน้ำอ้อยสดโดยกรรมวิธีโบราณ ณ บ้านป่าปุ๊

– จุดที่ ๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมด้านการเกษตร โดยมี จำนวน ๒๔๒ โครงการ ๕๖ ชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๖๒๑,๖๓๑ บาท มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม ๑,๖๔๖ ราย แบ่งเป็น
๓๐ รุ่น ทั้งนี้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้มีการเสนอโครงการทั้งสิ้น ๕๐ โครงการ จำนวน ๓,๘๔๔,๑๓๑ บาท

– จุดที่ ๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการจัดทำตลาดชุมชน โดยประชาชนมีสถานที่สำหรับการกระจายสินค้าของตนเองก่อให้เกิดรายได้ในชุนชน ณ บ้านท่าโป่งแดง
– จุดที่ ๕ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนในชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองทำให้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคที่สะอาด ณ หมู่บ้านสะกึ๊ด
– จุดที่ ๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลผาบ่อง เยี่ยมชมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
(ร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐ)

โอกาสนี้ คณะอนุกรรมการได้กล่าวชื่นชมและยินดีกับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการฯ สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองทำให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่า และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ควรมีความภูมิใจที่มีทุนทางธรรมชาติ ทั้งนี้ จะต้องมีการพัฒนาตามศักยภาพของชุมชนด้วย
๒. วิถีชีวิตของคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ในแต่ละชนเผ่ามีเสน่ห์แตกต่างกัน จึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวได้
๓. ขอให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเพื่อให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
๔. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ
การท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และในระดับชุมชน โดยให้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

๕. ควรส่งเสริมอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เกิดแลนด์มาร์ค เพื่อดึงให้นักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

S__13869233 S__13869246 S__13869258 S__13869283 S__13869339 S__13869533

|  160 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top