วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

กันยายน 11, 2018 6:10 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. ในสัปดาห์นี้ว่า จะมีการประชุมเพียง ๑ วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในวาระที่ ๒-๓ และร่าง พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จากนั้น จะมีการขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. … ออกไปอีก ๖๐ วัน และขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกไปอีก ๓๐ วัน

สำหรับในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖` งดการประชุม เนื่องจากจะมีการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ๗๖ จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและแนวทางแก้ไขจากส่วนต่าง ๆ
โฆษกวิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุมวิป สนช. ยังได้มีการพิจารณากฎหมาย ๒ ฉบับที่ สนช. เป็นผู้เสนอ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาและให้มีการวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาได้ในกรณีที่ประธานของศาลชั้นอุทธรณ์และประธานศาลฎีกาเห็นสมควร และให้มีการวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างศาลและระบบวิธีพิจารณาคดีพิเศษที่เปลี่ยนแปลงไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีพิเศษต่าง ๆ และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอำนาจออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการ ซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม

1536663911631 1536663913611

|  206 views

Leave a Comment

*

scroll to top