วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง จัดสัมมนาเรื่อง “คลายปัญหา พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ”

กมธ. เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง จัดสัมมนาเรื่อง “คลายปัญหา พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ”

กันยายน 12, 2018 4:14 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องแมจิก ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “คลายปัญหา พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมี พลอากาศเอก ชนะ อยู่สภาพร ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการสัมมนา และพลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน
การสัมมนาครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีการติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายโดยพิจารณาจากแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบกับการศึกษาดูงานการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสรร และการบริหารจัดการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้ได้พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากการบังคับใช้ และความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่าย การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาทิ ความล่าช้าด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งความวิตกกังวลของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น จึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอประเด็นต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นต่อไป โอกาสนี้ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “หลักการสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อสังเกตในขั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ด้วย

267600 267601 267602 267603

 

|  260 views

Leave a Comment

*

scroll to top