วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. จัดเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจไทยเติบโต แต่รากหญ้าถูก Disrupt? จะแก้ไขอย่างไร”

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. จัดเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจไทยเติบโต แต่รากหญ้าถูก Disrupt? จะแก้ไขอย่างไร”

กันยายน 13, 2018 11:17 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจไทยเติบโต แต่รากหญ้าถูก Disrupt? จะแก้ไขอย่างไร” โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดการเสวนา และพลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน
    พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้ว่า เพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินการด้านการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ตลอดจนข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้ คณะกรรมาธิการจะนำไปรวบรวมสรุปเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนวทางและมาตรการในการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จและเกิดผลประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป
    ด้านพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การแก้ไขปัญหาของประเทศ รวมทั้งการพิจารณากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ การสานเสวนาในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดและบทสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการก่อให้เกิดเวทีการเรียนรู้ภารกิจระหว่างคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ เลขานุการ และอนุกรรมาธิการ เพื่อเสริมภาคประชาชนให้ดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องตามที่คณะกรรมาธิการสามารถหนุนเสริมได้
    ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมาธิการ ร่วมอภิปรายในประเด็นเศรษฐกิจไทยเติบโต แต่รากหญ้าถูก Disrupt? จะแก้ไขอย่างไร

DSC_2977 DSC_2917 DSC_2873 DSC_2891

|  97 views

Leave a Comment

*

scroll to top