วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑

กันยายน 14, 2018 11:23 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี รวมทั้งการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาสรุปผลการเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี รวมทั้งการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยและสหราชอาณาจักร สรุปได้ว่า รูปแบบและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสหราชอาณาจักรซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ๑๙๘๔ เป็นรูปแบบที่ดี อาทิ  รูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวยังคงมีปัญหาหลายส่วน โดยเฉพาะด้านงบประมาณ และการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับระยะเวลาการรอคอย ซึ่งเมื่อเปรียบกับประเทศไทยแล้วพบว่า ระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยในประเทศไทยนั้นน้อยกว่า กล่าวคือ ผู้ป่วยฉุกเฉินของสหราชอาณาจักรต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยเฉลี่ย ๔ ชั่วโมงต่อคน ส่วนบริการที่ไม่ฉุกเฉินต้องรอคอยนานถึง ๑๘ เดือน ดังนั้น การนำรูปแบบ ระบบ หรือแนวทางของประเทศดังกล่าวมาปรับใช้ควรพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชน รวมทั้งระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 

Picture Picture1 Picture3 Picture4

 

 

 

|  123 views

Leave a Comment

*

scroll to top