วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๑

กันยายน 14, 2018 11:32 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME”

     ๓)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  เรื่อง
ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     –    ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา
ไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๔)  รับทราบสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะดำเนินการให้บริการติดตั้งระบบปฏิทินการประชุมให้กับท่านสมาชิก ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่  ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ หรือสามารถใช้บริการได้
ที่ศูนย์บริการอุปกรณ์สารสนเทศ IT SERVICE ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ในวันและเวลาราชการ

     ๕)  รับทราบการถ่ายทอดสดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 

 

|  244 views

Leave a Comment

*

scroll to top