วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๑

กันยายน 14, 2018 11:37 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

    ๑)  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา   

         –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

    ๒)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา   

         –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไป
จนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

๒. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

     ๑) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา
ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

         –  ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๒) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

         –  ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๓) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

         –  ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     อนึ่ง  สำหรับระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๒๕ นาฬิกา

|  266 views

Leave a Comment

*

scroll to top