วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๑

กันยายน 14, 2018 11:47 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ….

     ๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง ระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ

     ๓)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ

     ๔)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ระบบการผลิตและพัฒนาครู

     ๕)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี กรณีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     ๑) การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐)    

ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๑๗ คน โดยลงมติงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๓๑ วรรคสอง เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี เพื่อกำหนดให้คณะกรรมาธิการมีระยะเวลาการดำเนินงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง

     ๒) ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไป
จนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

๓.  เรื่องที่ค้างพิจารณา ดังนี้

     ๑)  ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับมากของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ จำนวน ๓ ครั้ง คือ 

          ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

          ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

          ครั้งที่ ๒๐ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับมากของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  จำนวน ๓ ครั้ง ของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

     ๒)  ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔ ครั้ง คือ 

          ครั้งที่ ๑๐๗ วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

          ครั้งที่ ๑๐๘ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

          ครั้งที่ ๑๐๙ วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

          ครั้งที่ ๑๑๐ วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔ ครั้ง ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๔.  เรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้

     –    รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ….

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
พ.ศ. …. แล้ว

๕.  เรื่องอื่น ๆ ดังนี้

     ๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. … (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๓)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. … (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๔)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. … (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๕)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     อนึ่ง  สำหรับระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ)
ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามทั่วไป จำนวน ๓ กระทู้ มีหนังสือแจ้งว่า
ติดภารกิจสำคัญ ที่ประชุมจึงมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๕ นาฬิกา

 

|  334 views

Leave a Comment

*

scroll to top