วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๑

กันยายน 14, 2018 11:52 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา

๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

    –  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา   

    –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไป
จนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

๒. เรื่องที่เสนอใหม่ คือ

    –  รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๑๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕)

    ผลการพิจารณา   

    – ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔ เรียบร้อยแล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา

|  479 views

Leave a Comment

*

scroll to top