วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๑

กันยายน 14, 2018 11:59 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเมือง เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. ….

     ๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ….

     ๓)  รับทราบเรื่องประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เดินทางไปร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน  ครั้งที่ ๓๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้เข้ารับตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ต่อจากประธานรัฐสภาสิงคโปร์ ตามรัฐธรรมนูญของ AIPA ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒  ทำให้ประเทศไทยจะต้องเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในปี ๒๕๖๒

     ๔)  รับทราบสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรัฐสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ๗๖ จังหวัด  โดยมีรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพี่น้องประชาชน ทั้ง ๗๖ จังหวัดเข้าร่วมประชุม

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

     ๑)  ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ

     ๒)  ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓.  ที่ประชุมมีมติให้ยกเรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม พ.ศ. …. ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒)
ดังนี้

     เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๓ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับ

     เรื่องด่วนที่ ๑  ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

๔.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๖.๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เพิ่มเติม และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามลำดับ ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒) ดังนี้

     ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เพิ่มเติม

นายเจตน์ ศิรธรานนท์  เป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา   

     –    ทีประชุมลงมติให้เพิ่มจำนวนกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขอีก ๑ คน และมีมติให้ตั้ง
พลเอก รังสาทย์  แช่มเชื้อ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เพิ่มเติม

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

     ๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลาครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. … (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. …. ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๓)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. 
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๔)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๕.  เรื่องที่ค้างพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

     –    รายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ เรียบร้อยแล้ว 

๖.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้ 

     ระเบียบวาระที่ ๖.๒ รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ

     ผลการพิจารณา   

         ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่องสังคมผู้สูงอายุ :  ระเบียบวาระแห่งชาติ แล้ว

     ระเบียบวาระที่ ๖.๓ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบร้อยแล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๕ นาฬิกา

 

|  1,094 views

Leave a Comment

*

scroll to top