วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการ สนช. พบประชาชน ๗๖ จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการ สนช. พบประชาชน ๗๖ จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ

กันยายน 14, 2018 4:10 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

DSC_3145

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ได้จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพบประชาชน ๗๖ จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวรายงาน และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนจากรัฐบาล ประกอบด้วย
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนจากกระทรวงต่าง ๆ ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอปัญหาเพื่อจะได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป

สำหรับประเด็นปัญหาสำคัญที่ได้มีการนำเสนอในการจัดโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วยปัญหา ๗ ด้าน ดังนี้
๑. ปัญหาที่ดิน ๒. ปัญหาแหล่งน้ำ ๓. ปัญหาการเกษตร ๔. ปัญหาคมนาคม ๕. ปัญหาเศรษฐกิจ
๖. ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ ๗. ปัญหาสังคม
ทั้งนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรวบข้อมูลจากประชาชนมาเผยแพร่และนำเสนอให้กับรัฐบาลได้รับทราบ พร้อมเน้นย้ำว่า จะนำข้อมูลประเด็นปัญหาด้านต่างๆ ที่พี่น้องประชาชนเสนอในวันนี้ นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทุกด้านอย่างยั่งยืนต่อไป
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่บทบาท หน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา อีกทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงพื้นที่จริงเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นต่าง ๆ
ทั่วประเทศ สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ได้เชิญผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๗๖ จังหวัด เข้าร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาในพื้นที่ เพื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ดำเนินการร่วมกับรัฐบาล ผลักดันและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป

DSC_3264 DSC_5211 DSC_5222 DSC_5256

|  321 views

Leave a Comment

*

scroll to top