วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาและการกีฬา พิจารณาหาแนวทางการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลและแนวทางปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษาเกษตร

กมธ. การศึกษาและการกีฬา พิจารณาหาแนวทางการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลและแนวทางปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษาเกษตร

กันยายน 21, 2018 5:04 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ba1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธาน
การประชุม โดยมีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

พิจารณาแนวทางการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลให้ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ระดับภูมิภาค และสู่ความเป็นเลิศ
นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ด้วยกีฬารักบี้ฟุตบอลได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ และได้มีการจัดการแข่งขันมาโดยตลอดทั้งในระดับโรงเรียนระดับอุดมศึกษา ระดับประชาชนทั่วไป และระดับนานาชาติ ทั้งประเภท ๗ คน และประเภท ๑๕ คน คณะกรรมาธิการได้รับทราบสถานการณ์ของกีฬารักบี้ฟุตบอลปัจจุบันจาก พันตำรวจโท กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า กีฬารักบี้ฟุตบอลยังมิได้รับความนิยมเท่าที่ควร และอาจทำให้เกิดผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอล จึงเห็นว่า ควรให้มีการผลักดันให้กีฬารักบี้ฟุตบอลให้มีการยกระดับและพัฒนาร่วม ทั้งได้รับการเผยแพร่ไปสู่ระดับภูมิภาคเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) เพื่อให้นักกีฬา
รักบี้ฟุตบอลมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ จึงควรใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนาสรีระร่างกายของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลให้มีขนาดรูปร่างที่สูงใหญ่และแข็งแรง สามารถแข็งขันกับ
นานาประเทศได้
๒) ควรจัดให้มีการอบรมนักกีฬารักบี้ฟุตบอล และครูฝึกสอนให้มี
ทักษะเพิ่มมากขึ้น
๓) ควรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา
รักบี้ฟุตบอลผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความนิยม ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลไปสู่ระดับสากล จึงเห็นควรมอบหมายให้พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา นำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาศึกษาและจัดทำรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมาธิการ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษาเกษตร
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร ทั้งพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ซึ่งได้รับการสะท้อนปัญหาสำคัญทั้งในเรื่องของบุคลากร งบประมาณ และอาคารสถานที่ โดยแต่ละประเด็นเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และที่สำคัญ คือปัญหาในเรื่องครูเกษียณอายุราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ โดยที่ครูดังกล่าวได้สั่งสมประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้มาอย่างยาวนานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
หากครูทยอยเกษียณอายุราชการไปในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้านี้ และสรรหาอัตราทดแทนค่อนข้างยาก เนื่องจากกลุ่มครูที่เกษียณอายุดังกล่าวเป็นครูที่สอนในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง อีกทั้งยังมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ตรงตามสาขาวิชาชีพทางด้านเกษตรค่อนข้างน้อย ดังนั้น เรื่องดังกล่าวจึงต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงควรต้องมีการสำรวจจำนวนครูอาชีวศึกษาในรอบ ๓ ปีที่จะเกษียณอายุราชการ และให้ใช้มาตรการในการจ้างครูดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณของแผ่นดิน ในขณะเดียวกันก็ควรต้องมีการพิจารณาเร่งและสรรหาครูในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เข้ามาทดแทนครูตามอัตราและจำนวนที่ขาดพร้อมกันไปในคราวเดียว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน คณะกรรมาธิการจึงเห็นควรให้มีหนังสือไปยังรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาและวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน พร้อมนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้นำข้อมูลที่ได้จากการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งหมดทุกพื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ba2 ba3 ba4 ba5

|  94 views

Leave a Comment

*

scroll to top