วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สนช. รับหนังสือตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

สนช. รับหนังสือตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

กันยายน 25, 2018 5:23 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุธี ชวชาติ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ค้ายาสูบ ยื่นหนังสือต่อ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย สืบเนื่องจากการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ประสบภาวะวิกฤตจากยอดขายที่มีปริมาณลดลง และราคารับซื้อที่มีราคาถูก ทางภาคีเครือข่ายจึงมีความเห็นว่าผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยไม่มีธรรมาภิบาลต่อชาวไร่ยาสูบ ดังนี้
๑.ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ไม่สนองนโยบายของรัฐที่จะต้องดูแลเกษตรกรชาวไร่ยาสูบให้มีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดี
๒.ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ไม่ให้ความสำคัญกับยาสูบไทย โดยได้มีการลงนามกับบริษัทจากต่างประเทศเพื่อนำเข้ายาสูบมาขายในประเทศไทย
๓.ไม่มีแผนการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ และไม่ได้มีการให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวไร่ยาสูบถึงผลกระทบจาก พ.ร.บ.ฉบับนี้
๔.ไม่มีแผนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาของการยาสูบฯ ได้
๕.ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อชาวไร่ยาสูบ
๖.ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ไม่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
๗.ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย นำทรัพยากรขององค์กรไปลงทุนกับธุรกิจที่ยังไม่มีแผนการดำเนินงาน
๘.เมื่อมีการเปิดโรงงานมวนบุหรี่แห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ให้ข่าวแก่สื่อมวลชนที่ทำให้รัฐบาลได้รับความเสียหาย
     ด้านพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กล่าวว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไว้เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามกระบวนการต่อไป

DSC_5761 DSC_5764 DSC_5744

|  144 views

Leave a Comment

*

scroll to top