วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก วิป สนช. แถลงรายละเอียดการประชุม สนช. ๒๗-๒๘ กันยายน นี้

โฆษก วิป สนช. แถลงรายละเอียดการประชุม สนช. ๒๗-๒๘ กันยายน นี้

กันยายน 25, 2018 7:34 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๕๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จากนั้นจะมีการขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จำนวน ๒ ฉบับ ออกไปอีก ๖๐ วัน ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. …. และขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยในช่วงบ่ายจะมีการจัดแถลงผลงาน ๔ ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมรัฐสภา เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านนิติบัญญัติ ด้านการดูแลประชาชนในฐานะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ด้านการต่างประเทศ และด้านการส่งเสริมและการเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สำหรับในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ในวาระที่ ๒-๓ จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….
โฆษก วิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุม วิป สนช. ยังได้มีการพิจารณากฎหมาย ๘ ฉบับ ได้แก่ ๑.ร่าง พ.ร.บ.การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. …. ๒.ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. ๓.ร่าง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๔.ร่าง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๕.ร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๖.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๗.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….และ ๘.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ)

1537878179379 1537878174746 1537878168852

|  225 views

Leave a Comment

*

scroll to top