วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๑

กันยายน 26, 2018 4:23 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุม ๖๑_๒๕๖๑

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF) .. ทางออกของการกำจัดขยะชุมชน
๒)  รับทราบพลเอก ยุวนัฏ  สุริยกุล ณ อยุธยา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     ๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ               

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๖ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับ

     ๒) ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

๓.  ที่ประชุมมีมติให้จัดลำดับการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระใหม่ ดังนี้ โดยเรื่องด่วนที่ ๓
ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ประชุมมีมติเลื่อนไปพิจารณาในวันพรุ่งนี้ และยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ต่อด้วยการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องที่เสนอใหม่

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

     ๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๖ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกในที่ประชุมให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๖ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา  ครั้งที่ ๙ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกในที่ประชุมให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….
ครั้งที่ ๙ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่

     –   รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒)

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ เรียบร้อยแล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา

 

|  508 views

Leave a Comment

*

scroll to top