วันศุกร์ , 19 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๑

กันยายน 26, 2018 4:31 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

–    ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา        

–    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา
ไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการ

     อนึ่ง  สำหรับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ นาฬิกา

|  467 views

Leave a Comment

*

scroll to top