วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน

สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน

ตุลาคม 8, 2018 11:18 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ได้พิจารณาความคืบหน้าการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (The Office of Strategy Management (OSM))” ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง แบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบที่ ๑ การกำหนดตำแหน่งให้มีทีมพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รูปแบบที่ ๒ การกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและปฏิบัติงานร่วมกับทีมพนักงานราชการอีก ๓ ตำแหน่ง โดยควรมีการทดลองการปฏิบัติงานรูปแบบดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๓ ปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดที่มีแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย จึงกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ (๙ ชช) ต่อไ ป และรูปแบบที่ ๓ กำหนดตำแหน่งทีมพนักงานราชการ ๓ อัตรา โดยกำหนดให้มีพนักงานราชการประเภทพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ๑ อัตรา เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ๒ อัตรา ขณะเดียวกันได้มีการหารือเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ด้านคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณากรณีขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ขาดแคลนน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากปัญหาคุณภาพน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน และปัญหาท่อน้ำประปาแตกบ่อยครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยที่ประชุมมีมติให้จัดทำสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน และข้อเท็จจริงที่ค้นพบว่า อาจเป็นการผิดสัญญาในประเด็นใดบ้าง เพื่อเตรียมเป็นข้อมูลติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อเตรียมข้อมูลและประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน กรณีขอให้ตรวจสอบกรณีมีผู้บุกรุกชายหาดและทะเล และก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบกรณีมีผู้ดำเนินการถมทะเล เพื่อเตรียมออกโฉนดที่ดินบริเวณปากคลองลิปะใหญ่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับคณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ได้พิจารณากำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พร้อมสรุปประเด็นการบรรยายสรุปในการเดินทางไปศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หรือผู้แทน บรรยายสรุปเกี่ยวกับพฤติการณ์ขยายอิทธิพลของคนต่างด้าว การเข้ามาถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้นิติกรรมอำพรางหรือการจัดตั้งสมาคมต่าง ๆ รวมทั้งการเกิดขึ้นของชุมชนต่างชาติบางกลุ่มที่มีการปกครองดูแลกันเอง การประเมินความเสี่ยงด้านการก่อการร้ายในพื้นที่และอาชญากรรมข้ามชาติ การเตรียมการของจังหวัดเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร ปัญหาการลักลอบข้ามแดน และการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนน้ำมูล, ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี หรือผู้แทน บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบ ในการป้องกันชายแดน การปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ปัญหาเขตแดน และการดำเนินการเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดน แผนเผชิญเหตุป้องกันชายแดน สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย และสวัสดิการที่ได้รับของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยกำลังในการดำเนินภารกิจ

ด้านคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์สัปดาห์นี้ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบวัดป่าพุทธธรรม ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา บุกรุกที่ดินป่าช้าสาธารณะโดยการปลูกสร้างอาคารหลายหลังและพยายามสร้างรั้วล้อมรอบ, พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ช่วยเหลือและติดตามการขอออกโฉนดที่ดินของผู้ร้องซึ่งมีความล่าช้า พื้นที่ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์สิทธิของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดนครพนม, พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้เรียกผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะบริเวณท่าน้ำหน้าวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ชำรุดพังพลายหลังจากส่งมอบงานได้เพียงระยะเวลาไม่นาน และพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีติดตามและเร่งรัดเงินเยียวยาเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าชดเชยที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี (พื้นที่คุ้งมรกง)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาอนุมัติการจัดสัมมนาร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การปฏิรูประบบข้อมูล โดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ..นวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ” ในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

|  1,085 views

Leave a Comment

*

scroll to top