วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม คณะอนุ กมธ. พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา ของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม คณะอนุ กมธ. พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา ของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑

ตุลาคม 8, 2018 12:09 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

–  พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาทบทวนร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ในหัวข้อต่อไปนี้

๑.  ความสำคัญและความจำเป็นของการมีระบบการแพทย์ปฐมภูมิของประเทศไทย

๒.  กรอบระบบสาธารณสุขตามองค์การอนามัยโลก (WHO Health System Framework) 

๓.  แนวคิด และหลักการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข
๑) ความหมายของคลินิกหมอครอบครัว
๒)  กรอบแนวคิดการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว

๔.  ทบทวนวรรณกรรม
– รายงาน “ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ๑๔ ประเทศ”

 

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาปรับแก้ไขถ้อยคำให้เหมาะสมและถูกต้อง

20181002_0001 20181002_0002 20181002_0003 20181002_0004 20181002_0005 20181002_0006 20181002_0007 20181002_0008

|  64 views

Leave a Comment

*

scroll to top