วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาและการกีฬา ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรการเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. แสวงหาแนวทางพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอล และสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร

กมธ. การศึกษาและการกีฬา ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรการเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. แสวงหาแนวทางพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอล และสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร

ตุลาคม 8, 2018 12:52 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาเป็นประธานการประชุมมีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

 

พิจารณาการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรการเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)

นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาโดยได้มีการเปรียบเทียบ (๑) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. …. ของ กอปศ. (๒) ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านความเห็นชอบของ สนช. แล้ว และ (๓) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาหลักสูตรและ       การเรียนการสอนแห่งชาติของที่ประชุมร่วมกัน ๓ ฝ่าย (คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สปท. และกระทรวงศึกษาธิการ) โดยคณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตหลายประการ ซึ่งจะมีการดำเนินการในรายละเอียดแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป

 

พิจารณาการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา

รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในหลายประเด็นและได้มีการจัดทำรายงานการพิจารณาไปแล้วหลายเรื่อง และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการอี ๒ เรื่อง คือ เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเรียนอาชีวศึกษา” ซึ่งภาพรวมของรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าวมีเนื้อหาสาระค่อนข้างสมบูรณ์แต่ยังขาดความชัดเจนในข้อมูลและรายละเอียดบางส่วนที่ต้องเพิ่มเติมให้มีความชัดเจน รวมทั้งการอ้างอิงที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนด้วย สำหรับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร” ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ได้ดำเนินการจัดทำมานั้นมีเนื้อหาสาระค่อนข้างมากและต้องพิจารณาข้อมูลทั้งหมดให้รอบคอบ จึงได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อความชัดเจนและความถูกต้องของรายงานทั้งฉบับ และสามารถเพิ่มเติมประเด็นที่เห็นว่ายังไม่ครบถ้วนได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาทั้ง ๒ เรื่อง เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ในโอกาสอันควรต่อไป

 

พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอล

พลตรี จารึก  อารีราชการัณย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ และประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอล โดยเชิญผู้มาให้ข้อมูล คือ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของกีฬารักบี้ฟุตบอลในประเทศไทย ยุทธศาสตร์หรือแผนการดำเนินงานของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย วิธีการคัดเลือกนักกีฬารักบี้ฟุตบอล การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลแต่ละรายการที่ทางสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยดูแลรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬารักบี้ฟุตบอลทั้งในส่วนของกรรมการและผู้ฝึกสอน และสภาพปัญหาอุปสรรคการดำเนินการที่ท้าทายต่อการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอล ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับงบประมาณเป็นหลัก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลทั้งในแง่ของจำนวนบุคลากร การขาดแคลนสนามแข่งขันและฝึกซ้อมรักบี้ การขาดแคลนผู้ฝึกสอนต่างชาติที่มีองค์ความรู้ในระดับสากล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจว่ารักบี้ฟุตบอลมิได้เป็นกีฬาที่อันตราย ดังนั้น จึงควรต้องหาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนโดยการนำกีฬารักบี้ฟุตบอลเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาพละศึกษาในห้องเรียน จัดหาสถานที่เพื่อเป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันของสมาคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค จัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขัน และสนับสนุนสโมสรสมาชิก สรรหาผู้ฝึกสอนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดตั้งลีกกึ่งอาชีพขึ้นภายในประเทศ เพื่อวางรากฐานการพัฒนารักบี้ภายในประเทศและทีมชาติไทยทุกระดับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่รักบี้ฟุตบอล Tag Rugby/Touch Rugby ให้เป็นที่นิยมให้มากยิ่งขึ้นในระดับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา รวมถึงการจัดให้มีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการยังได้วางกรอบในการจัดทำรายงาน เรื่อง  “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนและสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จและเสนอให้คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

thumbnail_20181004_๑๘๑๐๐๔_0003 thumbnail_20181004_๑๘๑๐๐๔_0006 thumbnail_20181004_๑๘๑๐๐๔_0008 thumbnail_20181004_๑๘๑๐๐๔_0011 thumbnail_20181004_๑๘๑๐๐๔_0014 thumbnail_20181004_๑๘๑๐๐๔_0015 thumbnail_20181004_๑๘๑๐๐๔_0016 thumbnail_20181004_๑๘๑๐๐๔_0023 thumbnail_20181004_๑๘๑๐๐๔_0029 thumbnail_20181004_๑๘๑๐๐๔_0031 thumbnail_20181004_๑๘๑๐๐๔_0034 thumbnail_20181004_๑๘๑๐๐๔_0037

|  135 views

Leave a Comment

*

scroll to top