วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือเรื่องขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือเรื่องขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ

ตุลาคม 9, 2018 1:08 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นำโดย นายวิชาญ ชัยชมภู นายกสมาคม และชมรมบำเหน็จรายเดือนจังหวัดน่าน นำโดย นายเกรียงศักดิ์
ก่อเกิดธนวัชร์ ประธานชมรม เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อกำหนดให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการเมื่อเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้ว จะได้รับสวัสดิการจากรัฐเป็น “บำเหน็จรายเดือน” และจะได้รับบำเหน็จ
รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน (เหมือนบำนาญของข้าราชการ) และสวัสดิการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเมื่อยังไม่เกษียณหรือลาออกจากราชการลูกจ้างประจำก็ยังมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากรัฐเหมือนข้าราชการประจำ
ทุกอย่าง ดังนั้น เมื่อกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่ดูแลในเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ อ้างว่า “ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการถือว่ามิใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จึงไม่สามารถ
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้” ทั้งนี้ ได้รวบรวมเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ จากลูกจ้างทุกสังกัดทั่วประเทศ จำนวน ๑๖,๖๔๗ รายชื่อ มายื่นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กล่าวว่า จะส่งเรื่องดังกล่าวนี้ให้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สนช. นำไปพิจารณาศึกษาและเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบเดิมกับหลักประกันสุขภาพ หรือ บัตรทอง จากนั้น จะจัดทำความเห็นเสนอไปยังรัฐบาลต่อไป

43285547_1125324404299155_857421501169664_n 43405823_1125324400965822_1712730402415706112_n 43408769_1125324394299156_258454287011545088_n43471306_1125324484299147_8046753960725315584_n 43628855_1125324410965821_6613757909329248256_n

|  1,121 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top