วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๑

ตุลาคม 9, 2018 3:24 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช. Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     ๑)  รับทราบนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

     ๒)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)

     ๓)  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     ๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

     ๒)  ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒)

     ผลการพิจารณา   

     –  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๑๗ คน โดยกำหนดเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง

๓.  ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

     ๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกในที่ประชุมให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกในที่ประชุมให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. ครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๓)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ….  และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๔)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๕)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๗ ออกไปอีก ๙๐  วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกในที่ประชุมให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. ครั้งที่ ๗ ออกไปอีก ๙๐ วัน

๔.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระ เรื่องด่วนที่ ๑ เรื่องด่วนที่ ๒ และเรื่องด่วนที่ ๓ ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระของวันพรุ่งนี้ คือ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อนในวันนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๔ ดังนี้

     ๑) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา
ไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

     ๒) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

     ๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –   ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

 

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา

 

|  194 views

Leave a Comment

*

scroll to top