วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

ตุลาคม 9, 2018 3:34 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช. Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ เป็นพิเศษ

 เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๓ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     –    รับทราบพลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสารท  และนายอำพน   กิตติอำพน  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

๒.  รับรองรายงานการประชุม

     รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  ๔  ครั้ง  ดังนี้

     ครั้งที่  ๓๓/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

     ครั้งที่  ๓๔/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑   

     ครั้งที่  ๓๕/๒๕๖๑  วันศุกร์ที่  ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑  และ

     ครั้งที่  ๓๖/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     –   ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา        

     –    เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุม ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนในร่างมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมจากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเรียงตามลำดับมาตราที่มีการแก้ไข  และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

๔.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระ เรื่องด่วนที่ ๗  ถึงเรื่องด่วนที่ ๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามลำดับ ตามข้อบังคับข้อ ๔๐ (๒) ดังนี้

     ๑) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๓๔ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     ๒) ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา                                       

         –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๔ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     ๓) ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

         –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     ๔)  ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

         –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     ๕)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา                                       

         –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๓ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     ๖)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

         –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร    (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     อนึ่ง  สำหรับระเบียบวาระที่เหลือที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

 ปิดประชุม เวลา ๑๖.๔๐ นาฬิกา

 

|  294 views

Leave a Comment

*

scroll to top