วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๑

ตุลาคม 9, 2018 3:37 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช. Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     ๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….

     ๓)  รับทราบสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๒ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ รัฐสภา 

     ๔)  รับทราบคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะจัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ  วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     ๑)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๕ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     ๒)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

         –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     ๓)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

         –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วันนับแต่วันถัดจากวันที่
สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     ๔)  ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

         –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วันนับแต่วันถัดจากวันที่
สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     ๕)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

         –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วันนับแต่วันถัดจากวันที่
สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     ๖)  ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา        

         –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

     ๗)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา        

         –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

     ๘)  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา        

         –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

๓.  ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้

     –  ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔ ครั้ง คือ

        ครั้งที่ ๑๑๑ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

        ครั้งที่ ๑๑๓ วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

        ครั้งที่ ๑๑๔ วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

        ครั้งที่ ๑๑๕ วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

ผลการพิจารณา        

     –  ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับ ๔ ครั้ง ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๔.  ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่น ๆ

     –  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

ผลการพิจารณา        

     –  ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     อนึ่ง  สำหรับระเบียบวาระที่ ๑.๒ และระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนออกไปก่อน

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา

 

|  475 views

Leave a Comment

*

scroll to top