วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » วิป สนช. แถลงการประชุมประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๑-๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑)

วิป สนช. แถลงการประชุมประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๑-๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑)

ตุลาคม 10, 2018 11:00 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. ว่า

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. …. จากนั้นจะมีการขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จำนวน ๒ ฉบับ ออกไปอีก ๓๐ วัน ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …. และตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนตำแหน่งที่ว่าง
ส่วนในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ในวาระที่ ๒-๓ จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. จากนั้นจะมีการตั้งกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
โฆษก วิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุม วิป สนช. ยังได้มีการพิจารณากฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดรายละเอียดที่ดินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จะจำหน่าย และกำหนดให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำหน่ายที่ดินและเมื่อได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว ให้มหาวิทยาลัยประกาศวันที่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและชื่อผู้ซื้อที่ดินในราชกิจจานุเบกษา และร่าง พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยเป็นการกำหนดให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ และกำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ให้นับวาระการดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.นี้เป็นวาระแรก และกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้
43415353_1903738729701873_2913235823925133312_n 43546994_1903738779701868_5884563094868328448_n 43654953_1903738679701878_6374245076633124864_n
|  1,149 views

Leave a Comment

*

scroll to top