วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๑

ตุลาคม 11, 2018 1:30 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

สรุปการประชุม41

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

 

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     ๑)  รับทราบ พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ถึงแก่อนิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

     ๒)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา

 

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     –    ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา

จำนวน ๒๒ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนด

เวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

๓.  ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามลำดับ ตามข้อบังคับข้อ ๔๐ (๒) 

ดังนี้

     ๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

ผลการพิจารณา        

     –  ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๒)  ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ….

(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

ผลการพิจารณา        

     –  ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๓)  ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการพิจารณา        

     –    ที่ประชุมมีมติตั้งพลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร กรรมาธิการในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และนายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ  กรรมาธิการในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นกรรมาธิการ

ในคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนตำแหน่งที่ว่าง 

๔.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้

     –    รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

(ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗)

ผลการพิจารณา        

     –   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบร้อยแล้ว

 

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ นาฬิกา

 

|  1,169 views

Leave a Comment

*

scroll to top