วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑

ตุลาคม 12, 2018 10:04 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าการจัดทำและการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สาระสำคัญและเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งประเด็นการแก้ไขกฎหมายที่กำหนดมาตรการเกินไปกว่าข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์ (TRIPS) ด้านสาธารณสุขของไทย ตลอดจนแนวทางการแก้ไข

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เชิญผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายที่เกินกว่าข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์ (TRIPS) ด้านสาธารณสุขของไทยเข้าร่วมประชุม สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เรื่อยมา และนำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยได้มีการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมทั้งได้มีการแก้ไขปรับปรุงก่อนนำเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   สำหรับความเห็นบางส่วนที่ไม่ได้นำมาปรับแก้ไขจะได้นำความเห็นดังกล่าวไปจัดทำอนุบัญญัติเพื่อให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ จากกรณีที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขกฎหมายเกินไปกว่าข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์ (TRIPS) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของประชาชนภายในประเทศนั้น กรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐบาลจะต้องนำไปพิจารณา
อย่างรอบด้านเพื่อให้มีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

1 9 11 13

|  247 views

Leave a Comment

*

scroll to top