วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑

ตุลาคม 12, 2018 1:53 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคาร
รัฐสภา ๒ 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก โปฎก  บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาทบทวนร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาปรับแก้ไขถ้อยคำให้เหมาะสมและถูกต้อง ในหัวข้อต่อไปนี้

๑.  ทบทวนวรรณกรรม

–  รายงาน “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง : กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Primary Care Services System in Urban Setting : Case Study in Bangkok Area)”

–  รายงาน “ผลสำรวจสถานะสุขภาพประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓”

–  รายงาน “การจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์”

๒.  สรุปข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่

– สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

–  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

–  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

–  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

20181010_0005 20181010_0007 20181010_0008

 

 

 

|  78 views

Leave a Comment

*

scroll to top