วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๑

ตุลาคม 12, 2018 4:00 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา 1๐.๑๐ นาฬิกา

๑.  ที่ประชุมมีมติให้ยกเรื่องด่วนที่ ๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒) ดังนี้

     –  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

     ผลการพิจารณา   

     –  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๑๗ คน โดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนที่ ๑

     –  ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา ดังนี้

     –  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑)

     ผลการพิจารณา   

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง และ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว

๔.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ ดังนี้

     –  ที่ประชุมมีมติตั้ง พลเอก ศุภวุฒิ  อุตมะ  ผู้แทนกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๔๗ นาฬิกา

 

 

|  476 views

Leave a Comment

*

scroll to top